تعریف "بی نظمی" در همه دنیا یکسانه اما میزان "آستانه تحمل مردم" در مقابل بی نظمی فرق میکنه.
مثال:
1- یه زن میون سالی جلو دفتر پستی دم انستیتو پلیس خبر کرده بود که چرا بسته پستی من که پریروز از پاریس فرستاده شده امروز رسیده هایدلبرگ باید دیروز میرسیده.
2- این موضوع تو ایران متفاوته

نتیجه گیری جادویی: ایران بهتره چون مردمش آستانه تحمل بالاتری دارن