هیچی هم بدتر از دیدن یه مرسدس بنز غمگین نیست.
مرسدسه
بنزه
ولی غمگینه.
آبدارچی انستیتوی ما تو جنگ ویتنام سربازِ ارتش بود. سرباز که نه سرهنگ بود. غمگیه.