یه سربازِ پیر واسه تفنگِ قدیمیش نامه نوشت.
اونقدی ایمان داشت که جواب هم گرفت.
حتی فاحشه‌ای که به کارش ایمان داره قدیسه.