تو ذھنم يه ترافيک بی پايان خياله
از آخر بعد ازظھر
تا نيمه ھای شب دلتنگی
غزلک مراقب روسریِ آبی و عينک آفتابيت باش