بزرگترين جرقه ذھنی زندگيم 3 سال پيش بود تو ترافيک اتوبان ھمت تقاطع مدرس. اينکه اگه به ھم احترام نذاريم، ماليديم