رفتم يه بسته شير خريدم نوشته استرليزه، پاستوريزه، ھموژنيزه، باکتريزه و... فلانيزه
يه وقتايی تو روستامون بابا بزرگ ھمينطوری که داشت شير يه بز رو ميدوشيد يه ليوان پر ميکرديمو ميخورديم.
اون وقتا ھنوز ميکروب اختراع نشده بود. روز به روز داريم زندگی رو پيچيده ميکنيم