من خسته تر از اونی هستم که بتونم جای خدا باشم.
برای اینکار پیرمرد گندم کار روستامونو معرفی میکنم.
آدم باحالیه. سیگار 57 میکشه. هنوزم فک میکنه هویدا نخست وزیره