دیشب یه خانومِ پرستاری رو دیدم. پر از زنانگی بود. یعنی پر از زیبایی.
وقتی دیدمش برام ثابت شد که جذابیتِ زنانگی ربطی به
تیپ و لباس و آرایش و داف بودن و جیگلتو بخورمو اینا نداره.

واسه مردا هم همینطوریه فک کنم.