جستجو ميکنم
خويش را،
تا اندکی جرات بيابم
خويش را
مريدی از مريدان تو شمارم.
ھمين. باور کن