مولانا ميگه "عشق را خود صد زبان ديگر است"
مثال:
دارد باران می بارد
بمير، بمير عزيزم
بمير لعنتی
[شاعرش اسپانياييه]