رده بندی از نظر تکامل:
انسان، حيوان، گياه
رده بندی از نظر اخلاق:
گياه، حيوان، انسان