سینه‌ی تنگ منو بار غم او هیهات

نوکرم داش منصور. رسیدی اینو گوش کن. ده بار اگه شد.