السلام و علی الزمستان


تقریبا شبیهِ «بر زمستان صبر باید طالب نوروز را» شده‌ام. اما کدام نوروز کدام کشک.