سایه‌ش هم همراش نیست

اینطوری هم نیست که آدمها یا مُرده باشند یا زنده باشند. این وسط یک چیزهای دیگری‌م وجود دارد مثلِ خسته، مچاله، مالیده. مثلا همین قاسم دماوندی که تو کوچه بغلیِ آرش اینها زندگی میکند عملا زنده نیست، واقعیت این‌ست که مُرده هم نیست. چیزی‌ست این وسطها. بیشتر شبیه پاشیده‌شدن است. شما تا حالا یه آدم پاشیده دیده‌اید؟ یا مالیده و مچاله. اِی آقا.