آمريکا، شوروی،شابدالعظيم، ژاپن و مشھد. بابا بزرگم تعريف ميکرد اينجاھا رو رفته