بعد از مُوسِ کامپيوتر و ديزی سنگی،
ماشين لباسشويی بزرگترين دست آورد بشريت در طی تاريخه.