به حرف دو گروه از آدما خيلی توجه نکنين. يک: آدمای نشئه. دو: آدمايی که تو يه روز ھم مولانا میخونن ھم آلبر کامو