يه دختری ھم اومد تو اتاقم با منشی گروه.
گفت من دانشجوی جديد انستيتو ھستم و اومدم بگم از آشنايی باھاتون خوشبختم.
گفتم منم فلانی از ايران خوش اومدی
گفت اوه ايران. من حافظ و خيام رو ميشناسم
- حال کردم باھاش.