الان تو تصورات من يه فاخته به يه کبوتر داشت ميگفت:
به جرم
عشق توام
می کُشند و غوغاييست
تو نيز بر سر بام آ که خوش تماشا ييست.