يه جمله نسبتا آشقانه: عزيزم ميری بيرون سيگار بکشی کيسه آشغالا رو ھم با خودت ببر