يکی از نويسندگان که مسئوليت سياسی بالايی ھم داره يک کتاب نوشته در مورد "نوشته ھای پشت کاميونھا" و به اعتقادش ميشه از اين راه به فرھنگ و خرده فرھنگھا و نگرش مردم به وضع موجود پی برد.
- از نظر من پشت نوشته ھای در دسشويی ھای عمومی سودمندتره.