ژانر مورد علاقه من تو سينما وسترن. اسبو تفنگو مرد و مھارت. از ھمه مھمتر توش زن و دختر زياد نيست