- خسته ای؟
+ نه تو فکرم
- غمگينی؟
+ نه تو فکرم
- تنھايی؟
+ نه تو فکرم
- به چی داری فکر ميکنی؟
+ خستگی، غم، تنھايی