فک میکنم ترکیبی از نیچه و انیشتین و موتزارت و سگ لوک خوشانس و وودی آلن هستم.
تو ادبیات هم رئالیسم جادویی و سورئالیسم رو دوس دارم