فک کردم يه چيزی ملودرام تر از کلمه "آن شرلی با موھای قرمز" پيدا کنم.
رسيدم به "ژان والژان"
الان حس خاصی دارم