او ھميشه با احساسم بازی ميکرد
برای ھمين احساسم ھيچوقت بزرگ نشد.